Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.autoklimat.pl (dalej „sklep internetowy”) prowadzi jego właściciel – Auto Klimat Sp. z o.o. (dalej „Auto Klimat”), adres siedziby: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) , posiadająca NIP PL 8942568650, REGON 932106369.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
 4. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93);
 5. ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
 6. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1225);
 7. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
 8. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów i usług, będących w ofercie Auto Klimat , za pośrednictwem strony www.autoklimat.pl, e-mail: sklep@autoklimat.com
 2. Informacje o świadczonych usługach, w szczególności wyrobach i publikacjach zamieszczone są na stronie www.autoklimat.pl.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer PC lub każde inne urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 4.01. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies - ciasteczek.
 2. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zamawiający może wykorzystywać konto klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.autoklimat.pl, w szczególności poprzez podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, określenie hasła do konta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

 1. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:
  a. Wybór produktów lub usług,
  b. Wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również adresu, na jaki ma c. być wystawiona ewentualna faktura,
  d. Wybór sposobu płatności,
  e. Złożenie zamówienia,
  f. Zapłatę i odbiór przedmiotu zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Po złożeniu zamówienia na wybrane produkty lub usługi Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 4. Zamawiający składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę zawarcia z Auto Klimat  umowy sprzedaży zamawianych wyrobów lub publikacji. Wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@autoklimat.com lub telefonicznie.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Auto Klimat. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od wyboru Zamawiającego, dokonanego przy rejestracji formularza. Do paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączone jest pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w zakresie, w jakim nie wymienia ich paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Wszelkie informacje o produktach lub usługach, umieszczone na stronie www.autoklimat.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Zdjęcia wyrobów i publikacji umieszczone na stronie www.autoklimat.pl są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.

Ceny

 1. Wszystkie ceny produktów i usług umieszczone na stronie www.autoklimat.pl podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych jak również nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów lub usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny wyrobów i publikacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za przedmiot zamówienia:

 1. Płatność przy odbiorze – należność pobierana jest gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego;
 2. Przelew tradycyjny (płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku lub na poczcie) – przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek Auto Klimat , nr 03 1750 1064 0000 0000 0106 4778 w banku: Reiffeisen Polbank SA. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na w/w konto;
 3. Przelew elektroniczny (płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem innych systemów płatności on‑line) ‑ przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Auto Klimat  potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Warunki dostaw

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może wybrać następujące formy dostarczenia przedmiotu zamówienia:
  - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  - dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  - odbiór osobisty w siedzibie Auto Klimat, 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego jest okazanie dokumentu identyfikującego tożsamość Zamawiającego oraz podanie numeru zamówienia.
 2. Poszczególne formy dostarczenia przesyłki mogą być wykluczone dla określonych produktów lub usług. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.autoklimat.pl w zakładce „Warunki dostaw”.
 3. Czas przygotowania przedmiotu zamówienia do wysyłki (przekazania przesyłki ze sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę) wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego.
 4. Zamawiający otrzymuje na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zamówienia powiadomienie w przedmiocie przyjęcia zamówienia do realizacji, powiadomienie o przekazaniu zamówienia do wysyłki (przekazaniu przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę) oraz informację o danych identyfikujących przesyłkę.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest dostępny w magazynie Auto Klimat.
 6. W przypadku niedostępności produktów lub usług objętych zamówieniem w magazynie Auto Klimat  lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep internetowy zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części produktów lub usług objętych zamówieniem w magazynie Auto Klimat  lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Zamawiający może wówczas wybrać:
  a. Częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie dostępnych lub możliwych do wysyłki wyrobów lub publikacji, sklep internetowy zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na niedostępne lub niemożliwe do wysyłki wyroby lub publikacje,
  b. Anulowanie całości zamówienia, co powoduje zwolnienie sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia.
 8. Do wartości każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.autoklimat.pl w zakładce „Warunki dostaw”.
 9. Auto Klimat  nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską (kurier DHL, Poczta Polska)
 10. Zamawiający, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Auto Klimat  wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towarów lub usług z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Auto Klimat  o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) tygodni od jej wykrycia.
 2. Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Auto Klimat, ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@autoklimat.com
 3. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: Auto Klimat Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji.
 5. Auto Klimat , najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Auto Klimat  zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Auto Klimat  zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.
 7. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.
 2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Auto Klimat, na adres siedziby: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Auto Klimat  do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Auto Klimat  identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Zamawiającego w sklepie internetowym (nadpłata).
 3. Nadpłata z konta Zamawiającego zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, przekazanej do Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail:sklep@autoklimat.com lub pocztą na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław.  Na życzenie Zamawiającego zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Auto Klimat, po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Auto Klimat  nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 4. Auto Klimat  nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Auto Klimat  wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

Dane osobowe Zamawiających

 1. Administratorem danych osobowych jest Auto Klimat.
 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Auto Klimat  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Auto Klimat  w celach marketingowych.
 4. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 5. 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje z których dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest firma Auto Klimat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-105,
  ul. Północna 15-19, NIP 894-25-68-650

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w sklepie internetowym autoklimat.pl, formularza kontaktowego.

  W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, a w szczególności:

  • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego
  • weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
  • obsługi składanych przez Ciebie zamówień
  • prawidłowej obsługi płatności
  • przesyłania zamówionych towarów
  • wystawiania komentarzy dotyczących zakupów
  • oceniania zakupionych produktów
  • obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
  • w celach związanych ze świadczeniem usług
  • przesyłania dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną

  Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

  Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Auto Klimat sp. z o.o., a w szczególności:

  • prawidłowe działanie panelu klienta sklepu autoklimat.pl
  • zapewnienie obsługi usług płatności
  • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
  • przydzielania do Twojego konta rabatów i zniżek specjalnych
  • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
  • naliczania punktów zyskanych w programie partnerskim
  • bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
  • monitorowanie i analizowanie Twoich zachowań w autoklimat.pl w celu poprawiania działania sklepu poprzez lepsze dostosowywanie do wymagań i oczekiwań użytkowników
  • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy
  • przeprowadzanie badań statystycznych
  • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

  Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.

  Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

  Podczas rejestracji wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień, w celu zawarcia umowy, obsługi płatności i dostarczenia towaru.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w autoklimat.pl .

  Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

  Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

  Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

  Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

  Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

  W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych przez Ciebie zgód na newsletter, skorzystaj z odnośnika znajdującego się w każdym emailu z newsletterem. Swoje zgody możesz również zmienić logując się na swoje konto w autoklimat.pl. Jeżeli chcesz, możesz przesłać swój sprzeciw na adres sklep@autoklimat.com, albo pocztą na adres Auto Klimat Sp. z o.o. ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom wchodzącym w skład grupy Auto Klimat, firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym, obsyłającym platformy marketingowe, firmom obsługującym zgłoszenia klientów. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

  Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania sklepu do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.

  Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, i życzymy udanych zakupów w autoklimat.pl !

Postanowienia końcowe

 1. Auto Klimat  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego, powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.
 2. Auto Klimat  nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 3. Auto Klimat  wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.autoklimat.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Auto Klimat  to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.autoklimat.pl. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.
 4. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Auto Klimat  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Auto Klimat  nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.autoklimat.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 8. Auto Klimat Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności prawnej za użycie zakupionych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez sprzedającego lub producenta (sprawy te reguluje KC) 
 9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl