Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towarów lub usług z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Auto Klimat  o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) tygodni od jej wykrycia.
 2. Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Auto Klimat, ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail sklep@autoklimat.com
 3. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: Auto Klimat Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji.
 5. Auto Klimat , najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Auto Klimat  zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Auto Klimat  zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.
 7. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.
 2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Auto Klimat, na adres siedziby: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Auto Klimat  do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Auto Klimat  identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Zamawiającego w sklepie internetowym (nadpłata).
 3. Nadpłata z konta Zamawiającego zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, przekazanej do Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail:sklep@autoklimat.com lub pocztą na adres: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław.  Na życzenie Zamawiającego zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Auto Klimat, po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Auto Klimat  nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 4. Auto Klimat  nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Auto Klimat  wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl